0
Winkelwagen
No products in the cart.

Algemene voorwaarden

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de stichting verstaan: Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg, bezoekadres Velperweg 147, Arnhem.

1.2 Onder afnemer wordt verstaan natuurlijke en/of rechtspersonen met wie stichting een overeenkomst heeft afgesloten of die aan stichting een opdracht geeft. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en overeenkomsten van stichting.

2.2 Algemene voorwaarden van afnemers, binden stichting slechts voor zover stichting deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

 

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle door stichting gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat deze onherroepelijk zijn. 

3.2 Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de stichting pas dan bindend indien, en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aanpassen.

3.4 Als de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal de stichting de afnemer hierover tevoren inlichten.

 

4. Totstandkoming

4.1 Een overeenkomst tussen stichting en afnemer komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van de stichting, dan wel door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door de stichting.

4.2 De afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de stichting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 

5. Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn alle door stichting genoemde prijzen inclusief BTW.

5.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van bezorging voor rekening van de afnemer.

5.3. Bij uitgebrachte zakelijke offertes kunnen niet voorziene prijsstijgingen, ontstaan tijdens de looptijd van de offerte, aan de afnemer worden doorberekend. De afnemer wordt hiervan tijdig door de stichting op de hoogte gebracht. 

 

6. Betaling

6.1 Webshop-orders kunnen alleen worden voldaan zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

6.2 Alle kosten welke betrekking hebben op de invordering van het door de afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten van het verschuldigde bedrag zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

6.3 Stichting is bevoegd de vordering te verpanden aan een factormaatschappij en/ of bancaire instelling en/ of derden. 

7. Uitvoering order 

7.1 De order zal na ontvangst van de betaling worden uitgevoerd.

7.2 Afnemer ontvangt per email een orderbevestiging.

7.3 Stichting streeft ernaar om op de door afnemer aangegeven datum te leveren. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Levering en Risico 

8.1 Tenzij anders afgesproken vindt levering plaats per brievenbuspost.  

8.2 PostNL bezorgt het overgrote deel van de pakketten de volgende werkdag, maar het kan voorkomen dat dit wegens drukte niet altijd nagekomen kan worden. Stichting kan geen garantie geven voor de exacte leverdatum.

8.3 Producten welke zijn afgeleverd, zijn voor risico voor de afnemer.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van alle door stichting aan de afnemer verkochte en geleverde artikelen blijft bij stichting zolang de afnemer de vorderingen van stichting nog niet heeft voldaan.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van SHBSS zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Garantie

11.1 Stichting garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen kwaliteit van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Hiermee garandeert stichting de kwaliteit en houdbaarheid van de geleverde producten. 

11.2 Bij klachten is ontvanger verplicht deze klacht onmiddellijk schriftelijk te melden bij stichting. Indien deze klacht door stichting gegrond wordt bevonden, zal stichting naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

12. Retourbeleid 

12.1 Geleverde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.  

13. Aansprakelijkheid 

13.1 Stichting is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behalve en voor zover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is stichting slechts aansprakelijk voor een vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van schade van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enig andere vorm van schade, waaronder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.

13.3 De door de stichting te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval meer bedragen dan de volgens overeenkomst door stichting gefactureerde bedragen (inclusief BTW). De eventuele schadevergoeding wordt steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14. Vrijwaring 

14.1 De afnemer is gehouden de stichting te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin stichting mocht vervallen doordat derden een vordering op deze stichting instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

15. Overmacht 

15.1 In elk geval van overmacht is stichting gerechtigd om zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten op te schorten.  

16. Privacy

16.1 De gebruiker zal de (persoons)gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht op de gebruiker rust of wanneer de wederpartij daartoe uitdrukkelijke toestemming verleent. Lees hier ook onze privacyverklaring. 

Datum gewijzigd: 17-02-2023  

Voeg een reactie toe

Your email address will not be published.